Stadgar


Stadgar för Vängåvans vänner


 

 • 1. Allmänt

 

Föreningens namn är Vängåvans Vänner. Vängåvan är namnet på parkleken vars bevarande föreningen arbetar för.

Föreningen bildades 92.11.30.

Föreningen har sitt säte på Stora Essingen i Stockholm.

Föreningen har inget vinstsyfte.

 

Föreningens syfte och målsättning är att verka för en bra närmiljö och en meningsfull fritid för barn och ungdomar på Stora Essingen, med parkleken Vängåvan som utgångspunkt. Genom aktiva föräldrar vill vi skapa en samlingsplats där alla känner sig välkomna.

 

 

 • 2. Organisation

 

2.1 Medlemmar

Alla som delar föreningens syfte och mål är välkomna som medlemmar. Familjer med barn inskrivna i mellanstadieverksamheten får automatiskt medlemskap.

 

2.2 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen och gäller för innevarande verksamhetsår.

 

2.3 Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ och utgörs av ordförande, vice ordförande, minst tre och högst sex ordinarie ledamöter. Styrelsen väljs på årsmötet för kommande verksamhetsår.

 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om antalet närvarande ledamöter är mer än hälften av antalet valda ordinarie ledamöter. Styrelsens möten skall protokollföras. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

Styrelsemedlems mandatperiod är två år.

 

Det åligger styrelsen att:

- Verkställa de beslut som fattas på årsmötet.

- Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

- Ansvara för föreningens medel.

- Förbereda årsmötet.

- Föreslå verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.

 

2.4 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

 

 

2.5 Revisorer

Vid årsmötet väljs en ordinarie revisor samt minst en suppleant för kommande verksamhetsår. Det åligger revisorerna att:

- Granska föreningens verksamhet.

- Granska föreningens ekonomi.

Detta efter verksamhetsperiodens avgivna berättelse.

 

Revisorerna har rätt att närhelst de önskar ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Det åligger styrelsen att lämna ut räkenskaper och andra relevanta verifikationer och dokument till revisorerna i så god tid att de kan lämna revisionsberättelsen till styrelsen två veckor innan årsmötet.

 

2.6 Räkenskapsår och verksamhetsår

Räkenskapsåret och verksamhetsåret löper från 1 juli till 30 juni.

 

 

 • 3. Årsmötet

 

3.1 Årsmötet

Årsmötet skall hållas en gång om året, innan november månads slut. Vid mötet skall styrelsen för nästa verksamhetsperiod väljas.

 

3.2 Kallelse och motioner till årsmötet

Skriftlig kallelse till årsmöte med förslag till dagordning ska anslås i parken senast två veckor innan mötesdagen. Alla medlemmar har rätt att lämna in förslag och motioner till årsmötet. Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsmöte skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 15 september.

 

3.3 Frågor vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av två personer att justera mötets protokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk berättelse för föregående år
 • Revisorernas berättelse för föregående år
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • Val av styrelse.
 • Val av en revisor samt minst en suppleant
 • Val av valberedning
 • Motioner från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

 

3.4 Rösträtt och omröstning

Rösträtt har alla medlemmar som fyller 18 år under verksamhetsåret och som betalt medlemsavgift under kalenderåret.

 

Beslut på årsmötet fattas med acklamation eller med votering om sådan begärs. Alla frågor med undantag av förändringar av stadgar och upplösning av föreningen, avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem och skall ha en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

 

3.5 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen med angivande av de ärenden som de önskar få behandlade. På extra årsmöten får beslut endast tas i de frågor som anges i kallelsen. Extra årsmöte skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor. Extra årsmöte kan genomföras tidigast tre veckor efter ordinarie föreningsmöte

 

 

 • 4. Stadgeändringar

 

Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För ändring av stadgar krävs två tredjedels majoritet av de närvarande vid mötet. Förslag om ändring skall kungöras i samband med kallelse till årsmötet.

 

 

 • 5. Uteslutning

 

Medlem som endera:

- gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras

- motverkar föreningens syften

- skadar föreningens intressen

kan av styrelsen uteslutas.

För sådant beslut fordras att styrelsen är enig.

 

 • 6. Upplösning

 

Upplösning av föreningen skall ske genom beslut vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För upplösning krävs två tredjedels majoritet av de närvarande vid mötet.

.

Förslag om upplösning skall kungöras i samband med kallelse till årsmötet.

 

Föreningens tillgångar skall tillfalla barnen på Stora Essingen, enligt beslut på årsmötet då föreningen upplöses.

 

 

(Stadgarna är antagna vid två ordinarie årsmöten, 2004 respektive 2005 samt ändringar gjorda 2019.)

 

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.